معماران کوالسون "Retreat" را که یک خانه کوچک و آینه ای است که نه تنها در  چشم انداز ناپدید می شود بلکه  نزدیک به نامرئی بودن است ابداع کرده اند. این خانه ایجاد شده، برای کسانی که در آن زدگی میکنند  دارای "سه صفر است،" این  خانه پیش ساخته هدر رفت انرژی صفر، زباله صفر، و هدر رفت آب صفر است. خانه 83 متر مربع است نیازی به سیستم گرمایش و خنک کننده فعال حتی در آب و هوای شدید ندارد.