200 گیگاوات انرژی خورشیدی ،200 میلیارد دلار و 100،000 شغل این اعداد متعلق به ساخت پروژه خورشیدی  است که برای تبدیل شدن به بزرگترین  مزرعه خورشیدی در  جهان به یک معامله امضا شده توسط عربستان سعودی و کنگلومرا ژاپنی  نیاز دارد. . این حرکت می تواند به عربستان سعودی، بزرگترین صادر کننده نفت در جهان،  ب ع عتوان پیشرفت از سوخت های فسیلی تاانرژی های تجدید پذیر کمک کند .